Проект „Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“

Запис на дискусията от кръглата маса на 5 декември 2019 г.

На 5 декември 2019 г. се състоя кръгла маса в Съюза на юристите в България. Тя бе организирана от Фондация „Център за модернизиране на политики“ (ЦМП) и сдружение „Съюз на юристите в България“ (СЮБ), по проект „Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. 

На нея бяха представени и обсъдени: 

Запис от дискусията може да изтеглите оттук. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Център за модернизиране на политики " и сдружение "Съюз на юристите в България "и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление”.