BGflag

             

Актуално


Списание “Правна трибуна”,

е резултат на амбициозната политика на Съюза на юристите в България за възстановяване и разширяване на информационната му дейност. Дългогодишно издавания Бюлетин на СЮБ, сега с наименование “Правна трибуна” и днес има своята широка аудитория сред юристите.
Списанието дава възможност не само на членовете на СЮБ, но и на всички прависти да се запознаят с активността на единствената по рода си професионална неправителствена организация, обединяваща юристите в Република България, работещи във всички области на правото.
Като орган за вътрешносъюзна дейност и изпълнявайки ролята на форум за обмен на идеи на българската правна, изданието има за цел да отразява всички прояви на Съюза и на дружествата му от цялата страна и да помества статии и дискусии по актуални проблеми, както и съдебна практика на ВКС и ВАС.

СПИСАНИЕ

„ПРАВНА ТРИБУНА”

издание на Съюза на юристите в България

     © ЦС на СЮБ
1000 София, ул. „Пиротска” № 7, тел. 981-26-24
© Издателска къща „Фенея” –
специализирано издателство за правна
литература,

Главен редактор:

Владислав Славов

Списанието се разпространява безплатно.

Хонорари не се заплащат.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
„Правна трибуна”

Pravna tribuna broi 1, 2016 g.doc

Pravna tribuna broi 3, 2015 g.doc

Pravna tribuna broi 2, 2015 g.doc

broi 1, 2015.doc

брой 1, 2013

брой 2, 2012.doc

брой 1, 2012

 

брой 1/2008

Уводни бележки
Адв. Йосиф Герон…………………………………………………...................................................5

 

Приветствие
Сабрие Сапунджиева, заместник-министър на правосъдието………................................7

 

Законодателството в сферата на възстановителното правосъдие:
нито повече, нито по-малко, само колкото е нужно
Д-р Мартин Райт…………………………………………………………......................................10

 

Ефикасност на законодателните мерки относно медиацията по наказателни дела:
Европейският подход
Жулиен Люлие……………………………………………………...........................................……..32

 

Ефикасност на медиацията по наказателни дела:
Подзаконови мерки
Жулиен Люлие……………………………………………………………..........................................52

 

Обзор на международите инструменти по възстановително
правосъдие и медиация между пострадал и извършител на
престъпление
Доц. д-р Добринка Чанкова………………………………………….............................................56

 

Актуално състояние на алтернативните способи в българското
наказателно законодателство. Необходимост от промяна
Адв. Катя Димитрова…………………………………………………………................................63

 

За въвеждането на медиацията по наказателни дела
в България и основните стъпки за ускоряване на този процес
Пейчо Пеев…………………………………………………………………........................................67

 

Становище на Върховна касационна прокуратура относно
законодателното уреждане на медиацията По наказателни дела
Петър Раймундов и Павлина Николова……………………………….......................................70

 

Становище на Научноизследователския институт по
криминалистика и криминология - МВР относно
перспективите на медиацията по наказателни дела
Проф. Костадин Бобев и н.с. Весела Генова.........................................................................74

 

Относно приложимостта на медиацията в наказателното правораздаване
Проф. д-р Байчо Панев............................................................................................................79

 

Спорен ли е въпросът за приложимостта на медиацията по
наказателни дела в България?
Д-р Екатерина Салкова...........................................................................................................84

 

Някои допълнителни съображения относно
въвеждането на медиация по наказателни дела
Любомир Стойчев ..................................................................................................................88

 

Резултати от социологически  проучвания за
приложимостта на медиацията между пострадал и
извършител на престъпление в България
Доц. Добринка Чанкова, Елеонора Георгиева и Георги Бакалов...………...........................90

 

Основни насоки за подобряване на прилагането на
съществуващата препоръка по въпросите на
медиацията по наказателни дела
Европейска комисия за ефективност на правосъдието,
Съвет на Европа....................................................................................................................103

 

Концепция за законодателно уреждане на медиацията
по наказателни дела…………………………………….......................................................113

 

брой 2/ 2008

Встъпление……………………....……………………………………....................................7

 

Слово на Владислав СЛАВОВ, председател на СЮБ………….........................................9

 

Слово на Георги ПЪРВАНОВ, президент на Република България.....…...........................11

 

Слово на Илонка РАЙЧИНОВА, зам. министър на правосъдието...................................13

 

Посегателствата срещу собствеността върху недвижими имоти –
престъпления с висока степен на обществена опасност
Йосиф ГЕРОН - зам. председател на СЮБ……………………….......……….........................15

 

Предложение на Нотариалната камара за комплексни
законодателни промени относно държавната защита
на правото на собственост
Димитър ТАНЕВ, председател на Нотариалната камара………......................................20

 

Имотните измами – гражданскоправни аспекти в съдебната практика
Маринела ДОНЧЕВА, съдия в Апелативен съд, гр. Варна………………..............................28

 

Изказване на Милка ИТОВА,
инспектор в Инспектората към ВСС…..............................................................................32

 

Проблеми на наказателно-правната защита
при измами с предмет недвижимо имущество
Николай ГЕОРГИЕВ, ВКП.....................................................................................................35

 

Не се използват максимално възможностите,
които законът дава за пресичане на имотните измами
Ина ЛУЛЧЕВА, адвокат.......................................................................................................44

 

Полицейски аспекти относно защитата на собствеността
Георги АРАБАДЖИЕВ, началник сектор е Дирекция
„Противодействие на общата престъпност” в МВР.....................................................57

 

Основни проблеми във връзка
с разследването и доказването на престъпления
при измамите с недвижими имоти
Деньо ТЕРЗИЙСКИ
директор на гл. дирекция „Досъдебно производство” в МВР...........................................64

 

Изказвания...............................................................................................................................71

 

Проф. Лазар Груев,
председател на Върховния касационен съд..........................................................................71

 

Валери Първанов,
заместник главен прокурор....................................................................................................74

 

Румен Георгиев,
зам. директор на НСлС и председател
на Камарата на следователите...........................................................................................77

 

Належаща е промяна в чл. 212 НК за ограничаване на
многобройните измами с недвижими имоти
д-р Байчо ПАНЕВ, професор по криминология....................................................................78

 

Изказване на Иван Петров,
прокурор в РП, гр. София.......................................................................................................82

 

Предложение за създаване на Единен национален
регистър за вписване и оттегляне на пълномощни
с цел превенция на имотните измами от „Българска
асоциация на съдиите по вписванията” във връзка
с провеждането на Национална конференция
„Имотни измами - проблеми и противодействие”
гр. София, 2008.......................................................................................................................85

 

Винаги ли измамниците са крачка напред пред
правната доктрина, нормативните актове, както и
професионализма на съдии, адвокати и криминалисти
Христофор КОНДЕВ
адвокат, Председател на СЮБ, Дружество -Бургас......................................................90

 

Декларация, приета на Националната конференция
„Имотни измами - проблеми и противодействие” –
31 октомври 2008 г...............................................................................................................94