BGflag

             

Актуално

Първото  представяне и обсъждане с магистрати на проекта на методология за мониторинг на интегритета в съдебната система

 

На 25.09.2018 г. в заседателната зала на окръжната прокуратура Благоевград се проведе първото  представяне и обсъждане с магистрати на проекта на методология за мониторинг на интегритета в съдебната система чрез измерване на Индекс на интегритета в съдебната система, част от проекта „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, съфинансиран от Европейския социален фонд по договор с Оперативна програма „Добро управление“ № BG05SFOP001-3.003-0029-C01, изпълняван от  Фондация“Център за модернизиране на политики“ (ЦМП) и сдружение „Съюз на юристите в България“ (СЮБ).  Обсъждането премина при висока активност на участниците.

 

Получените коментари и становища ще бъдат отразени в окончателния текст на Методиката.

**************************************************************************

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет на Република България продължава активно своята работа в изпълнение на своите цели и годишна програма за 2018 г. В него към момента членуват 18 граждански и професионални организации и заседанията се провеждат редовно в сградата на ВСС на адрес ул. "Екзарх Йосиф" 12 в гр. София. Електронната поща на Гражданския съвет за официален контакт е grajdanskisavet@vss.justice.bg.

С цел повишаване на ефективността на своята работа и увеличаване на полезността си при осъществяването на подобрения в правосъдната ни система, Гражданският съвет към ВСС редовно актуализира Правилата за неговата дейност.

 

Актуализирани правила за дейността на Гражданския съвет към

Висшия съдебен съвет, приети на заседание на 06.07.2018 г.

Pravila za rabota na GS.doc /Link/

 

Списък на гражданските и професионални организации, членове на

Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България

Spisak na grazhdanskite i profesionalni organizacii.doc /Link/

 

************************************************************************

 

 

 

проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“,

договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

 

Публикуван е доклад „Формулиране на основните параметри на рамката за интегритет в съдебната система“. Той е изготвен по Дейност 1.3. по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

 

Докладът е посветен на представяне на основните параметри на рамката за интегритета, приложими в съдебната система.

Фокус на проекта е укрепването на интегритета на съдебната система, разбиран в широк смисъл. Дефиницията за интегритет, около която екипът на проекта се обедини е:

"Интегритетът е вътрешна характеристика, означаваща, че магистратът действа в съответствие със специфични принципи и ценности, без да прави компромиси нито на работа, нито в личния живот. Това означава честно, добросъвестно, коректно и трудолюбиво изпълнение на служебните задължения. Всъщност почтеността се проявява в създаване на съдебните актове с обективност, с пълна равнопоставеност, спазване на закона, всичко за пълната законосъобразност на акта."


Водещи при определяне на компонентите на индекса за интегритет на съдебната система (ИИСС) са институционалната и правна рамка, в която функционира съдебната система – Конституция на Република България, Закон за съдебната власт и Кодекса за етично поведение на българските магистрати. С индекса цели измерването на интегритета в цялата съдебна система, а не на всеки отделен магистрат. От приетата дефиниция на интегритет е видно, че той е вътрешна характеристика, основана на спазването на определени етични стандарти и следването на общоприети ценности, валидни в последователна и непротиворечива нормативна среда, устойчива, прозрачна и отговорна институционална рамка..

 

В доклада са определени и параметрите на Индекса за интегритет в съдебната система (ИИСС). Това е обусловено от стремежа към максимална обективност, измеримост и съпоставимост. Повече за параметрите на ИИСС, както и за интегритета на съдебната система може да прочетете в доклада.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Доклад по дейност 1.3

Формулиране на основните параметри на рамката

за интегритет в съдебната система

 

Doklad ramka.pdf

 

************************************************************************************

 

 

 

Изводи от фокус групи

 

Готов е доклад "Емпирични проучвания поддейност: Фокус групи". Той е изготвен по Дейност 1.1. по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

 

Izvodi_ot_fokus_grupi.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Доклад по дейност 1.1

Сравнителен анализ на утвърдени инструменти

за измерване на интегритета,

приложими в съдебната ситема

 

Sravnitelen_analiz_instrumenti.pdf

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Доклад по дейност 1.2

Анализ на добри практики от държави членки на

Европейския съюз, свързани с механизми за регулиране

на правилата, определящи стандартите

за интегритет в съдебната система

Представеният доклад се изпълнява в рамките на дейност 1, поддейност 1.2 на проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

Doklad_1.2.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект "Гражданска инициатива
за укрепване на интегритета на съдебната система“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“

Готов е първият аналитичен доклад по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

Той е посветен на представяне на добри практики от държави членки на Европейския съюз, свързани с механизми за регулиране на правилата, определящи стандартите за интегритет в съдебната система. Целта на доклада е да бъдат изведени добри практики от шест държави-членки на ЕС. Изследвани са държава по държава структурите на съдебните системи, механизмите за регулиране на правилата, определящи стандартите за интегритет в съдебната система, както и други важни за интегритета на системата елементи и обстоятелства. Търсени практики, които е възможно да бъдат приложени в българската съдебна система.

 

Съществена част от методологията на изследването е изясняването на понятието „интегритет в съдебната власт“. Възприетата за нуждите на проекта дефиниция е:

 

Интегритетът е вътрешна характеристика, означаваща, че магистратът действа в съответствие със специфични принципи и ценности, без да прави компромиси нито на работа, нито в личния живот. Това означава честно, добросъвестно, коректно и трудолюбиво изпълнение на служебните задължения. Всъщност почтеността се проявява в създаване на съдебните актове с обективност, с пълна равнопоставеност, спазване на закона, всичко за пълната законосъобразност на акта.

 

От изследваните 27 съдебни системи, след обсъждане, бяха избрани следните държави: Великобритания, Германия, Италия, Ирландия, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Унгария и Швеция. След окончателен преглед на практиките бе взето решение да бъдат подробно разработени следните държави:

  • Германия;
  • Италия;
  • Португалия;
  • Румъния;
  • Унгария и
  • Швеция.
Докладът ще бъде оповестен публично, като част от доклада по дейност 1 „Емпирични проучвания и анализ на добри практики, свързани с интегритета в съдебната система“.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Пресконференция по проект „Гражданска инициатива

за укрепване на интегритета на съдебната система“

На 31 октомври 2017 г. в заседателната зала на Съюза на юристите в България - София, ул. "Пиротска" № 7 се проведе пресконференция по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“ на тема "Още за интегритета на магистратите". Бяха представени целите и дейностите на проекта.

 

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ) и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд.