BGflag

             

Актуално

Съюзът на юристите в България подкрепя публикуваното на 22 февруари 2018 г. "ОТВОРЕНО ПИСМО на Съюза на съдиите в България по повод зачестилите случаи на медийни атаки срещу съдии" - https://www.judgesbg.org/images/media.pdf /Текст/

========================================================================

 

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Т В О Р Е Н О
П И С М О

ОТ „СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Относно: внесения законопроект от група народни представители от ПП ГЕРБ и ПП "Обединени патриоти" за изменение и допълнение на ЗСВ – вх.№ 754-01-35 от 4 юли 2017г.


УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Настоящето отворено писмо отправяме към Вас, като лидер на управляващата коалиция, като председател на ПП ГЕРБ и като министър председател. Само Вие можете да предизвикате извънредно заседание на парламентарните групи на ПП ГЕРБ и ПП „Обединени патриоти“ за обсъждане на антидемократичните и дискриминационни промени, които са противоконституционни (чл.44 и чл.6, ал.2 от Конституцията), нарушаващи международни актове и договори, по които Република България е страна (чл.22, ал.1 от Пакта за политически и граждански права; чл.11, ал.1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи), както и разпоредбите на Закона за нормативните актове, като се надяваме на това заседание вносителите да бъдат убедени да оттеглят законопроекта си.

Внесеният законопроект буди сериозни опасения, че народните представители (вносителите), тласкат страната към тотално погазване на българската Конституция и международни норми, като зад несъстоятелни мотиви ограничават правата на магистратите за сдружаване, които не могат да съществуват в една правова държава. Навеждат и на мисълта, че целите са други – да се отслабят магистратските професионалните организации и на юристите в цялост, да се приглушат проявите им в публичното пространство.

Забележете, че предложената промяна на чл.195, ал.1, т.3 - текста „или други юристи“, предложен за заличаване, е приет именно по предложение на ПП ГЕРБ (ДВ, бл.1 от 2011г.)

Абсурдно е съдии и други магистрати да не могат да участват в управлението на СЮБ, организация, която самите те са създали.

До настоящия момент сдружения на магистрати призоваха вносителите на проекта за промени в Закона за съдебната власт да го оттеглят. Към тях се присъединиха и 19 НПО, които изтъкнаха, и че „забраната прегражда възможността на магистратските организации да се ползват от финансиране по редица програми на ЕС, Съвета на Европа и други източници, които са доказали своя благотворен ефект върху тяхното организационно укрепване, обучението на членовете им и издаването на литература, която подпомага професионалното им израстване“. В края на миналата седмица и редица донорски организации изразиха настояването си народните представители да отхвърлят този законопроект.

Съюзът на юристите в България е сдружение с над 90 годишна история. Създаден е през 1925 г. от Сдружението на българските съдии и от Съюза на българските адвокати, които изграждат „Дом на българските правници“ със собствени средства (сградата на ул. „Пиротска“ № 7, сега паметник на културата). Организацията обединява юридическата общност за защита на професионални интереси и решаване на проблемите ?. Организацията се преобразува в Комитет на юристите в България (1956 г.) и е регистрирана като НПО „Съюз на юристите в България“ през 1966г. СЮБ е съучредител на Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД), с над 140 страни-членки, чрез която организация на процеса на българските медици в Либия бяха допуснати първите международни наблюдатели – председателя на Средиземноморската асоциация на юристите и председателя на Арабската лига на юристите. СЮБ е член и на Европейската асоциация на юристите за демокрация и защита правата на човека (ЕАЮД). Представители на СЮБ са в управителните органи и на двете организации.

СЮБ има над 3500 индивидуални членове и 21 колективни члена, сред които:

 • Висш адвокатски съвет;
 • Камара на нотариусите в България;
 • Камара на частните съдебни изпълнители;
 • Асоциация на държавните съдебни изпълнители;
 • Институт за държавата и правото при БАН;
 • Асоциация на съдиите по вписванията;
 • Съюз на съдиите;
 • Българска съдийска асоциация;
 • Асоциация на прокурорите;
 • Камара на следователите и др.

Всяка година Съюзът осъществява десетки обучителни и квалификационни семинари за юристи, в т.ч. и за разследващи полицаи; кръгли маси и дискусии за усъвършенстване на законодателството, за решаване на актуални проблеми – напр. за имотните измами, за статута на ВСС, за вещите лица, за строителното предприемачество и много др., без да получава каквато и да е издръжка от държавата.

Задължение на всяка държава е да подкрепя, развива и дори да финансира организации от неправителствения сектор, чиято дейност по принцип е насочена към подпомагане на държавното управление, с оглед на професионалния си капацитет, който притежават тези организации и възможността с по-малко средства да се постигат по-добри резултати.

С оглед на гореизложеното, трябва да знаете, че всички европейски съдилища и над 20 държави-членки на ЕС вече прилагат или са в процес на внедряване на система за единна идентификация на съдебните актове (Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI ). Целта на системата е облекчено намиране и запознаване със съответната практика. Висшият съдебен съвет е определен за национален координатор на тази система, но същият преди 2 години отказа участие в проект за разработка и внедряване на системата, поради липса на средства за съфинансиране. През тази година със съгласието и съдействието на ВСС, СЮБ и АПИС Европа, кандидатстваха и спечелиха подобен проект по програма „Правосъдие“ на Европейската комисия с 20% съфинансиране със собствени средства. Продуктът от този проект ще бъде безвъзмездно предоставен на ВСС и българските съдилища. Предстои в близките дни да се подпише договор и да започне изпълнението му.

При това отношение към неправителствения сектор и специално към Съюза на юристите в България, изразено в проекта за ИДЗСВ (първият вносител е председателя на Правната комисия на Народното събрание) заявяваме, че няма да подпишем договора за изпълнение на спечеления проект, като се надяваме на намесата Ви и на решение в разумен срок за оттегляне на внесения законопроект.

Ако някой в държавата с промяната на ЗСВ търси конфронтация, това не е Съюзът на юристите в България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮБ:

ВЛ.СЛАВОВ

======================================================================

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА
СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Относно: Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността «Право», обнародвана в ДВ, бр. 35 от 2 май 2017 г.

Съюзът на юристите в България изразява съжаление, че приетата нова Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността «Право», която се обсъждаше в един доста продължителен период, няма да даде никакво отражение за преодоляване на слабите места в действащия модел на юридическото образование в България.

Съюзът на юристите в България нееднократно е изразявал позицията си относно необходимостта за качествено юридическо образование като съществен елемент от провежданата реформа в съдебната система. Още през 2015 г. бе проведена експертна кръгла маса с участие на изявени юристи от трите власти и на декани те и преподаватели от 9-те юридически факултета. На този форум в изказването, си екс-служебният премиер и виден учен и преподавател, проф. Огнян Герджиков заяви: »Уважаеми колеги, произвеждаме брак!».

Съюзът на юристите в България счита, че съществуващите 9 юридически факултета са много за страната. Още в края на 90-те години в МОН при министър Д. Димитров беше изработен проект на постановление за пребразуване на съществуващите юридически факултети и свеждането им до не повече от пет. Такава промяна е в компетентността на Министерския съвет (чл. 9, ал. 3, т. 3 ЗВО) и е наложителна с оглед количеството и особено качеството ( знанията ) на завършващите студенти.

Допълнителен аргумент в тази посока е обстоятелството, че шест от деветте юридически факултета не са образувани по реда, предвиден в ЗВО. Сезирали сме Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), която не само че от дълги години не взема мерки, но проявява търпимост към тези факултети, на основание §60, ал. 1 от Преходните и допълнителни разпоредби на ЗВО (ДВ, бр.60/99г.), което меко казано е несериозно при категоричното изискване на закона, че факултет се образува само с акт на Министерския съвет.

За качеството на обучението, при бездействието на НАОА, за сега единственият обективен източник за преценка са изпитите за придобиване на адвокатски права. На две сесии годишно се явяват около 1400 млади юристи и успеваемостта е около 25%! Има факултети с нулева успеваемост. Абсурдни са фактите за юристи с отлични дипломи, които не издържат изпита! Информацията за тези изпити е публична и се предоставя от Висшия адвокатски съвет.

Считаме, че по отношение на приемния изпит в юридическите факултети следва да се завишат изискванията с централизиран контрол, за да не се стига до случаите от тази година - приети са студенти и със слаби оценки. Инцидентите от 2016 г. с парично поощрение за довеждане на кандидат-студенти е абсурден. Задължително е да се лимитира и ограничи приема на студенти. В момента се приемат около 1000, а завършват 2000 юристи, неясно как?

Съществено значение за промяна на модела на юридическото образование е завишаване изискванията по отношение подготовката и качествата на преподаватели за ВУЗ (чл. 8, т. 2 ЗВО). Законът само маркира това задължение на държавата и би трябвало Наредбата да конкретизира кой обучава преподавателите за юридическите факултети, кой ги квалифицира, кой ги контролира, кой ги оценява и т.н. – тази материя не е уредена в приетата Наредба.

Доколкото, категорично сме неудовлетворени от дейността на НАОА към МС, която независимо от общата оценка за качеството на обучение не е отнела акредитация до сега на нито един юридически факултет, Съюзът на юристите в България предложи писменият анонимен държавен изпит да бъде на национално ниво на две сесии през годината и оценката да се извършва само от действащи висши магистрати и конституционни съдии. При положение, че даден юридически факултет има успеваемост под 50% да му се отнема акредитацията. Подобен ред има в Румъния. За сведение, дори в бившия Съветски съюз, държавните изпити по право се полагаха във ВУЗ, различен от този, в който е бил обучаван студентът. За «съжаление» този челен опит не е бил пренесен в България, защото имахме само един факултет.

Очевидно не можем да постигнем никакви гаранции за обективност на оценяването на студентите, след като оценяващият е обучител, а това е форма за оценка и на преподавателската му дейност.

Надяваме се новосформираният министерски съвет да обсъди тревогите и предложенията ни и да направи необходимите промени в обсъжданата Наредба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЛ. СЛАВОВ

=============================================================================================

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

28.10.2015 г.

Съюзът на юристите в България категорично подкрепя позицията на съсловните магистратски неправителствени организации, изразена в откритото писмо от 27.10.2015 г. по отношение проекта на Министерство на финансите за Закон за държавния бюджет за 2016 г.

Съюзът на юристите в България изразява тревога, че действията на Министерство на финансите драстично засягат основни конституционни принципи за разделение на властите, за независимостта на съдебната власт и за самостоятелността на бюджета й.

Проектозаконът за държавния бюджет за 2016 г. ще постави в икономическа и политическа зависимост съдебната власт, което противоречи на посочените конституционни принципи и на международните стандарти, установени с международни актове, задължителни за Р България.

Подкрепяме искането, отправено в Отвореното писмо до ръководителите на Народното събрание, на Министерския съвет, на Министерство на правосъдието и на Министерство на финансите за оттегляне на проектозакона и призоваваме тези институции да осигурят необходимите бюджетни средства за нормално функциониране на съдебната система през 2016 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА
СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

=========================================================================

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съюзът на юристите в България, най-голямата правна неправителствена организация в България, с дълбоко възмущение осъжда ужасния терористичен акт, извършен срещу редакцията на френското сатирично издание "Шарли ебдо" и избитите невинни заложници в магазина за храна кашер в квартала Порт де Венсен в Париж.

 

Това е вандалски, човеконенавистен акт, представляващ тежко престъпление по вътрешното и международното право, накърняващ най-висшето право – правото на живот на невинни хора.

Нито правото, нито моралът оправдават каквато и да е кауза, цел и вяра като мотив или извинение за напълно безсмислено и жестоко отнемане на човешки живот. Не може да има никакво позоваване на каквито и да е исторически, политически, икономически и други причини за дори най-малкото омаловажаване на човеконенавистността на тези деяния.

 

Посегателството върху свободното изразяване на мнение е поредна престъпна проява на тероризма, който трябва да бъде заклеймен и преследван от цялото цивилизовано човечество с пълната строгост на закона.

 

Терористичен акт срещу напълно невинни хора, само поради тяхната етническа и религиозна принадлежност е проява, родееща се с най-тежките форми на нацизъм и фашизъм.

 

Съюзът на юристите в България поднася своите искрени съболезнования към близките на загиналите. Заедно с това изразява и съпричастността и подкрепата си към френския народ. Вярваме, че Франция и френският народ ще намерят достоен отговор и изход от тази ситуация, която взриви световното обществено мнение.

 

Апелираме към всички граждани на света, към всички държави и неправителствени организации, независимо от политическата им насоченост да осъдят безрезервно това посегателство срещу свободата на словото, свободата на медиите и равноправието на всички хора, независимо от тяхната раса, пол, религиозна и етническа принадлежност.

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

И З Я В Л Е Н И Е

НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Съюзът на юристите в България заявява, че ще извърши обстоен анализ на проведените през тази година избори за членове на Висшия съдебен съвет и конституционни съдии от парламентарната квота, както и за главен прокурор от Висшия съдебен съвет, мотивиран от Декларацията на Централния съвет на Съюза на юристите в България от 29.11.2012 г., препоръките от докладите за 2011 и 2012 г. на Европейската комисия и позицията на същата за възможен извънреден доклад по механизма за сътрудничество и оценка.

 

Анализът ще бъде извършен съвместно с други правни неправителствени организации, подкрепили посочената Декларация на Централния съвет на Съюза на юристите в България.

 

Анализът ще предложи и решения за допуснатите слабости по отношение на непрозрачните, макар и публични процедури, без критерии за номинации и за недопускане на нарушения на изборните правила, както и на практиката по приложението им.

 

Анализът ще съдържа и предложения за конституционни и законови промени, които при добросъвестна практика биха осигурили ефективност на изборните процедури, както и легитимност на изборния резултат.

 

Анализът, както и предложенията ще бъдат предоставени на вниманието на трите власти в страната и Европейската комисия.

 

27.12.2012 г.

 


Д Е К Л А Р А Ц И Я


НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ
НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Централният съвет на Съюза на юристите в България намира, че извършените избори от Народното събрание за членове на Висш съдебен съвет от парламентарната квота и за конституционни съдии са проведени в условията на публична, но непрозрачна процедура без критерии при номинациите и в нарушение на собствените правила, приети от Парламента.


Считаме, че предстоящият избор на Главен прокурор и бъдещите на административни ръководители в съдебната власт трябва да се извършват в съответствие с изискванията на Конституцията и Закона за съдебната власт като изискуемите нравствени и професионални качества на кандидатите да се обсъждат всестранно, публично и прозрачно, в това число и отношението им към решенията срещу България, постановени от Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

 

Процедурата трябва да бъде проведена така, че след финализирането й да няма никакви съмнения в качествата на избраните.

 

Декларацията е приета на заседание на Централния съвет на СЮБ на 29 ноември 2012 г.

 • ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО подкрепя и се присъединява към ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЮБ. (Решение на УС на Фондацията от 11.12.2012 г.)

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЮБ

относно терористичния акт, извършен на 18 юли 2012 г. в гр. Бургас

 

Съюзът на юристите в България, най-голямата правна неправителствена организация в България с дълбоко възмущение осъжда ужасния терористичен акт, извършен на летище Бургас на 18.07.2012 г. срещу граждани на държавата Израел.

 

Това е  вандалски, човеконенавистен акт, представляващ тежко престъпление по  вътрешното и международното право, накърняващ най-висшето право – правото на живот на невинни хора.

 

Нито правото, нито моралът оправдават каквато и да е кауза, цел и вяра като мотив или извинение за такива действия.

 

Терористичният акт в Бургас е поредна престъпна проява на световния тероризъм, който трябва да бъде заклеймен и преследван от цялото цивилизовано човечество с пълната строгост на закона.

 

Извършването на такъв акт на територията на Република България пряко нарушава нейния суверенитет и цели уронване на доброто име на нашата известна с толерантността си и спокойствие страна.

 

Апелираме към всички граждани на света, към всички държави и неправителствени организации, независимо от политическата им насоченост да осъдят без всякакви уговорки този ужасен терористичен акт.

 

Изразяваме нашата увереност, че България и българският народ няма да понесат незаслужени негативи, което е и една от целите на фанатичните извършители.

 

Изразяваме увереността си, че компетентните български и израелски власти ще успеят да разкрият и накажат виновниците.

 

Поднасяме искрените си съболезнования на близките на пострадалите израелски граждани и на нашия сънародник.

 

Поднасяме нашите съчувствия към народа на Израел и еврейския народ по света за сполетялата го трагедия.

 

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 • ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО подкрепя и се присъединява към ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЮБ

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ,

ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

„ИМОТНИ ИЗМАМИ”

17 ЮНИ 2011 г. , София


            Участниците във форума установиха, че за периода от приемането на   Декларацията на Националната конференция „Имотни измами – проблеми и противодейстие” на 31 октомври 2008 г. до провеждането на Кръглата маса на 17 юни 2011 г.  са предприети редица мерки от компетентните органи и организации за предотвратяване на имотните измами, но до прелом в криминогенната обстановка все още не се е стигнало. Заслужава да се отбележи направеното от Министерство на правосъдието за внасяне на проект за изменение на чл. 212 от НК, както и експедитивното му приемане от Народното събрание.

Добро развитие на усилията за противодействие на имотните измами е осигуряването на достъп на нотариусите до Националната база данни „Население” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи. Следва високо да се оцени и активността на Нотариалната камара, която създаде нетърпимост към нотариуси, замесени в измами с недвижими имоти, както и превантивната й дейност съвместно с МВР и МРРБ и създаването на Единна информационна система за пълномощни за разпореждане с недвижими имоти и оттегляне на такива пълномощни и на Единна информационна система за нотариалните и саморъчни завещания от 1998 г. досега. Принос в предотвратяване на имотните измами има и въведеното ограничаване на плащанията в брой.

Особено важна роля играят медиите, които през периода активно отразяваха проблемите. Независимо от това те не оправдаха докрай очакванията за аналитичност и обществен контрол върху  изпълнението и неизпълнението на приетата Декларация като по този начин да осъществяват и контрол на четвъртата власт.

Кръглата маса констатира, че редица от мерките, заложени в Декларацията все още не са изпълнени или са изпълнени частично. За продължаване на активното противодействие срещу имотните измами и за подобряване дейността на Министерството на правосъдието, Mинистерството на вътрешните работи, правораздавателните органи и  Прокуратурата на РБ предлагаме:

1. Министерство на правосъдието да активира дейността на създадената Работна група за законодателни промени за противодейстие на имотните измами и съвместно с Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на РБ и неправителствените организации да предприемат следното:

Да възложи на създадената Работна група да подготви промени в Наказателния кодекс, с които  

а) да се допълни уредбата на чл. 212 от НК

б) да се обсъди промяна в чл. 323 от НК срещу незаконно завземане на чужд имот;

в) да се приемат други спешни промени в НК в следния смисъл:

     - да се предвидят като квалифицирани съставомерни деяния различ­ните видове посегателства върху недвижимо имущество - снабдяване с документи за собственост чрез използване на неистински лични карти, пълномощни, завещания, предварителни договори, декларации и др., чрез обстоятелствени проверки.

В съответствие с предлаганите промени в букви „а, „б” и „в” да се предвидят и съответни изменения в Закона за собствеността, ГПК – Глава „Бързо производство” и други граждански закони.

2. Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи и Прокуратурата на РБ, съвместно с Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители и неправителствени организации да анализират и инициират промени в гражданското законодателство с цел:

а) ускоряване производството по граждански дела, по които има престъпен елемент по собствеността с недвижими имоти:

б) ограничаване кръга на лицата, които могат да бъдат пълномощници по вещно-правни сделки с недвижими имоти;

в) регламентиране създаване на документ-извлечение от титулите за собственост, заместващ нотариалния акт, който да се представя в случаи извън вещно-правните сделки;

г) издаването и архивирането на официални документи, съотносими към разпоредителните сделки с недвижими имоти и др., а именно пълномощни, скици и удостоверения за наследници и др.;

д)  промяна в чл. 589, ал. 2, изр. 2 от ГПК досежно заверката на подписите върху пълномощни за разпореждане с имоти като се добави, че „нотариусът е длъжен да прочете текста на пълномощното”;

е) осъвременяване на правната уредба на обстоятелствените проверки и на саморъчните завещания;

ж) да се създаде отделен регистър на предварителните договори и на т.нар. последно пълномощно на възрастни и социално слаби хора;

з) приемане на концептуална правна рамка за създаване на Депо-­
зитна каса, гарантираща достоверността на плащанията по сделки с недвижими имоти;

и) осигуряване на контролиран и разрешителен достъп до регистрите на Службата по вписванията;

й) осигуряване вписване на нотариални актове чрез отдалечен достъп до входящия регистър на Службата по вписванията, с оглед прекратяване възможността за вписване на фалшиви актове;

к) промени в Закона за кадастъра и имотния регистър с оглед защита на правната сигурност;

л) да се преразгледа и уреди подробно спирането на охранителното производство по чл. 536 от ГПК с оглед предотвратяване опитите за имотни измами;

м) да се усъвършенства уредбата на чл. 537 от ГПК, която да активизира дейността на прокуратурата при висящ процес;

н) въвеждане на таксови марки.

3.  Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на РБ и Националната следствена служба да разработят целеви програми за противодействие на престъпността, свързана с имотните измами.

4.  Прокуратурата на РБ да повиши взискателността си и да активизира дейността си по отношение на разследване и преследване на престъпността, свързана с недвижимите имоти, за което да се разработи и приеме от ВКП  методика за разследване на този вид престъпления.

5.  Прокуратурата на РБ да използва правомощията си по чл. 537, ал. З от ГПК като предявява искове за отменяне на охранителни актове, в това число и на нотариални, когато са издадени в нарушение на закона.

6. Съдилищата да сигнализират съответната прокуратура за образуване на наказателните произ­водства в случаите на констатирани подправени документи и лъжесви­детелство.

7. Министерството на вътрешните работи, Върховната касационна прокуратура и Националната следствена служба да създа­дат организация и предвидят средства за осъществяване на дейност по обучение и квалификация на прокурорите, следователите и разследващите полицаи по престъпленията против собствеността и свързаната с тях гражданскоправна материя.

8. Правните неправителствени организации с участие на медиите, след изтичане на период от една година, да анализират състоянието на проблемите, направените промени и извършеното от съответните държавни органи и организации по предложенията на Кръглата маса, в рамките на нарочна среща.

 

Декларацията е приета единодушно от представителите на следните органи и неправителствени и други организации: Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Висш съдебен съвет, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Софийска апелативна прокуратура, Софийска градска прокуратура, Районен съд гр.Варна, Окръжна прокуратура гр. Габрово, Национална агенция по приходите, Нотариална камара, Камара на частните съдебни изпълнители, Съюз на юристите в България, Асоциация на прокурорите, Асоциация на съдиите по вписванията, Национален съюз на юрисконсултите, Център за изследване на демокрацията.


СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ,

ПРИЕТА НА

ХVІІІ-Я КОНГРЕС

НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

26 МАРТ 2010 г., СОФИЯ

 

 

Обезпокоен от очертаващата се тенденция на намеса в дейността на независимата съдебна власт и в частност на съдилищата, Съюзът на юристите в България заявява:

 1. Проблемите, свързани с противодействието на престъпността трябва да бъдат ясно посочени като задължение и отговорност на съд, прокуратура, следствие и разследващи органи в МВР;

 2. Взаимоотношенията между институциите за решаване и на проблемите с противодействието на престъпността могат и трябва да се осъществяват в рамките на компетентността на съответните органи, а не чрез медиите;

 3. Данни за правонарушение или нарушаване на морално-етичните правила, трябва да се предоставят за проверка от компетентния дисциплинарен орган, а при наличие на данни за престъпление – на прокуратурата. Непроверени данни не следва да бъдат разгласявани от представители на държавните институции чрез медиите;

 4. Противопоставянето на институциите, ангажирани в противодействието на престъпността не решава проблемите, а улеснява извършването и затруднява разкриването на престъпленията.

Съюзът на юристите в България добре разбира и подкрепя усилията на компетентните държавни органи в борбата с престъпността за постигане на общия и преследван от всички институции резултат, единствено и само със законни средства, характерни за всяка правова държава.

Декларацията е приета и гласувана единодушно от ХVІІІ-я конгрес на Съюза на юристите в България.

 

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ,

ПРИЕТА НА

НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИМОТНИ ИЗМАМИ – ПРОБЛЕМИ

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”

31 ОКТОМВРИ 2008 г., СОФИЯ

 

 

Участниците във форума

- като съобразяват препоръките и констатациите, направени по време на националната конференция, организирана от Съюза на юристите в България и Министерство на правосъдието, под патронажа на Президента на Република България, със съдействието на Министерство на вътрешните работи, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Прокуратурата на Р България и Националната следствена служба, Висшия адвокатски съвет и Нотариалната камара на Р България на тема

„Имотни измами - проблеми и противодействие":

- като отчитат сериозното увеличение на посегателствата срещу собствеността върху недвижими имоти и превръщането им в сериозен проблем за цялото общество за сигурността на местните и чуждестранни инвестиции;

- като отчитат значението на противодействието на този вид престъп­ност за върховенството на закона, развитието на гражданското общество, утвърждаването на правовата държава и на неприкосновеността на правото на собственост;

- като отчитат, че защитата на правото на собственост е основополагащ принцип и необходимостта за постигане на европейските изисквания по проблемите на противодействието на този вид престъпност;

- като съзнават потребността от синхронизирането и модернизирането на дейността на всички институции - държавни и граждански организации, имащи отношение към проблемите на превенцията, разкриването, разследването и наказването на този вид престъпност;

- като имат предвид нуждата от ефективна гражданскоправна защита на неприкосновеното право на собственост в съответствие със законите и изискванията за защита на правата на човека

 

 

РЕШИХА:

 

1. Предлагат на Министерския съвет, Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи, да инициират следните промени в НК:

В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се заличава думата „физическо".

2. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:

„(6) Предходните алинеи се прилагат съответно и когато предмет на документната измама са недвижими вещи или вещни права върху недвижими вещи."

II вариант - В ал. 1 вместо „движима вещ" да остане само „имущество".

Промяната е необходима, за да се предвиди наказателна отговорност, както за съставителя, така и за ползвателя на инкриминирания документ, когато предмет на измама са недвижими вещи или вещни права върху такива вещи.

3. Досегашната алинея 6 става ал. 7.

4. Досегашната ал. 7 става ал. 8, като се изменя и придобива следното съдържание:

„(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) В случаите по ал. 1 и 2 съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния и да го лиши от правата по чл. чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7, а в случаите по ал. 3-6 постановява конфискация на цялото имущество или на не по-малка част от една трета от имуществото на виновния и го лишава от правата по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7."

Изменението е необходимо, за да се предвиди конфискация не само за престъпленията по ал. 1, но и за останалите алинеи от 2 до 6.

В чл. 323 се правят следните изменения и допълнения:

1.Създава се нова ал. З със следното съдържание:

„(3) Който самоволно, без основание, заеме недвижим имот се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до сто хиляди лева."

2. Алинеи 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

3. Ал. 5 става ал. 6, като накрая точката се заменя със запетая и се добавя изразът „а в случаите на ал. З, наказанието е лишаване от свобода от две до десет години и глоба от петдесет до петстотин хиляди."

Необходимо е да се направят и съответни изменения в Закона за собствеността.

2. Предлагат на Министерския съвет, Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи, да създадат съвместна работна група с участието и на правни неправителствени организации за изготвяне на други спешни промени в НК в следния смисъл:

     - да се предвидят като квалифицирани съставомерни деяния различ­ните видове посегателства върху недвижимо имущество - снабдяване с документи за собственост чрез използване на неистински лични карти, пълномощни, завещания, предварителни договори, декларации и др., чрез обстоятелствени проверки, завземане на имоти без титул за собственост или друго вещно право или без облигационно основание.

3. Предлагат на Министерството на правосъдието съвместно с Нотариалната камара и неправителствени организации да анализират и ини­циират промени в гражданското законодателство с цел;

- ускоряване производството по граждански дела, по които има престъпен елемент по собствеността с недвижими имоти:

- ограничаване кръга на лицата, които могат да бъдат пълномощници по вещноправни сделки с недвижими имоти;

- регламентиране създаване на документ-извлечение от титулите за собственост, заместващ нотариалния акт, който да се представя в случаи, извън вещноправните сделки;

- издаването и архивирането на официални документи, съотносими към разпоредителните сделки с недвижими имоти и др., а именно пълномощни, скици и удостоверения за наследници и др.;

- създаване на единен национален регистър за вписване и оттегляне на пълномощни с цел превенция на имотните измами;

- осъвременяване на правната уредба на обстоятелствените проверки;

- приемане на концептуална правна рамка за създаване на Депозитна каса, гарантираща достоверността на плащанията по сделки с недвижими имоти;

- осигуряване на контролиран и разрешителен достъп до регистрите на Службата по вписванията;

- промени в Закона за кадастъра и имотния регистър с оглед защита на правната сигурност.

4. Предлагат на Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Нотариалната камара да намерят общо решение за задължителен, контролиран и разрешителен дистанционен достъп на нотариусите до:

- масивите на Министерството на вътрешните работи на документите за самоличност, включително със задължение за извършване на съответната проверка с наказателна отговорност при злоупотреба;

- книгите и регистрите на Службата по вписванията;

- ЕСГРАОН.

5. Предлагат на Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на РБ и Националната следствена служба да разработят целеви програми за противодействие на престъпността, свързана с имотните измами.

6.  Прокуратурата на РБ да повиши взискателността си по отношение на разследване и преследване на престъпността, свързана с недвижимите имоти и да използва правомощията си по чл. 537, ал. З от ГПК (чл. 431, ал. 3 от ГПК-отм.) като предявява искове за отменяне на охранителни актове, в това число и на нотариални, когато са издадени в нарушение на закона.

Съдилищата да сигнализират за образуване на наказателните производства в случаите на констатирани подправени документи и лъжесвидетелство.

7.   Висшият адвокатски съвет и Нотариалната камара да бъдат безкомпромисни по отношение на дисциплинарната отговорност на техни членове, петнящи името на професиите, замесвайки се в престъпленията против собствеността, като включително поискат законодателни промени.

8. Предлагат на Министерството на вътрешните работи, Върховната касационна прокуратура и Националната следствена служба да създадат организация и предвидят средства за осъществяване на дейност по обучение и квалификация на прокурорите, следователите и разследващите полицаи по престъпленията против собствеността и свързаната с тях гражданскоправна материя.

9.  Правните неправителствени организации с участие на медиите, след изтичане на шест месеца, да анализират състоянието на проблемите, направените промени и извършеното от съответните държавни органи и организации по предложенията на конференцията, в рамките на нарочна среща.

 

 

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ