30-ти конгрес на СЮБ

По решение на ЦС на СЮБ и съгласно чл. 23 и сл. от Устава на СЮБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ на 31 март 2023 г. (петък) в Салона на СЮБ в София, ул. Пиротска 7 от 9.00 ч. ще се проведе XXХ-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза при следния

ДНЕВЕН РЕД

   1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (29-и и 30-и);

2. Отчет на бюджет 2022 г.

3. Отчет на Контролната комисия

4. Приемане на бюджет 2023 г.

5. Разни

На основание чл. 22 от Устава на СЮБ представителството на конгреса от дружествата е определено по 1 делегат от дружество до 40 членове| и 2-ма делегати от дружество над 40 членове. Колективните членове се представляват от своя председател/управител или упълномощено от него лице с писмено пълномощно. Членовете на ЦС и КК, главният секретар на СЮБ и председателят на КД са делегати по право.

При липса на кворум на основание чл. 26 от Устава на СЮБ и чл. 27 ЗЮЛНЦ Конгресът ще се проведе същия ден в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите делегати.