Етични правила

Настоящите етични правила за приемане и публикуване на материали в сп. "Общество и право" се основават на Устава на Съюза на юристите в България и на международно признати етични правила и стандарти в българското законодателство.

Списанието не приема за отпечатване материали, които:
- не са в съотвествие с научната политика и издателски критерии;
- съдържат неприемливи теории и твърдения;
- изразяват политически и лични пристрастия на авторите.

Авторите носят пряка отговорност за достоверността на научните си публикации.

Не се допуска:
- плагиатство във всичките му форми;
- фалшифициране на данни и резултати в представения материал;
- изпращане едновременно  за публикуване на един и същ ръкопис в други издания.

Рецензиране

- представените в редакцията ръкописи преминават през процедура на рецензиране от членовете на  редколегията;
- представените ръкописи се оценяват единствено по техните качества;
- рецензентът е длъжен да запазва в тайна информацията от ръкописите;

Редакционната колегия дава право на отговор за публикуване при полемики с публикувани в списанието материали. Не се публикуват материали с обидно съдържание.

Редакционната колегия си запазва правото при констатирани прояви на недобросъвестност и нарушение на етиката от страна на даден автор да изразява свое становище по случая.