Правни неправителствени организации, колективни членове на СЮБ

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС - Стефан Радев

Асоциация "Адвокати ЗА Промяна" - Марио Топчийски

Асоциация на българските административни съдии - Владимир Първанов

Асоциация на държавните съдебни изпълнители в България - Христина Калчева

Асоциация на прокурорите в България - Евгени Иванов

Българска асоциация на съдиите по вписванията - Десислава Михайлова

Българска съдийска асоциация - Богдана Желявска

Български дискусионен форум - Милко Живков

Българско юридическо дружество - Иван Летников

Висш адвокатски съвет - Ралица Негенцова

ЕЛСА - България

Институт за държавата и правото при БАН - проф. д-р Ирена Илиева

Институт за принципите на правото - Лъчезар Попов

Камара на следователите - Петко Петков

Камара на частните съдебни изпълнители - Георги Дичев

Национален съюз на юрисконсултите - Кристина Димитрова

Нотариална камара - Красимир Анадолиев

Съюз на съдиите в България - Калин Калпакчиев

Фондация за развитие на правосъдието - Ива Пушкарова