Правилник

Правилник за устройството и дейността на Центъра за медиация към Съюза на юристите в България

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 . (1) Центърът за медиация е неперсонифицирано образувание към Съюза на юристите в България и има статут на клуб съгласно чл. 38, т. 21 от Устава на СЮБ.

(2) Центърът за медиация обединява медиатори,вписани в Единния регистър на медиаторите.

(3) Центърът за медиация е създаден за извънсъдебно разрешаване на спорове чрез процедура по медиация.