Нови книги в библиотеката на СЮБ 2018 г.

Благоев, Гаврил. Адвокатската защита по наказателни дела. -           София : Нова звезда, 2018. – 110 с.           

Борисов, Атанас. Трансгранични престъпления. – София : Нова звезда, 2017. – 222 с.

Борисов, Орлин. Границата на Р България - част от външната граница на ЕС. – София : Нова звезда,   2017. – 282 с.

Борисов, Орлин. Мигранти и бежанци. – София : Нова звезда, 2018. – 370 с.

ВАС. Тълкувателна дейност 2017. – София : Сиела, 2018. – 98 с.      

Геров, Герасим. Учебно помагало по наказателен процес. – София : Нова звезда, 2015. 116 с.    

Голева, Поля. Търговско право. Търговци. – София : Нова звезда, 2018. – 528 с.

Граждански процесуален кодекс. 2 прераб. и доп. изд.           - София : ИК Труд и право, 2017. – 1680 с.

Григоров, Григор. Несъстоятелност. – София : Сиби, 2017. – 468 с.

Давидкова-Димитрова, Десислава. Защитникът в наказателния процес на Република България. – София : Сиби,  2017. – 240 с.

Иванов, Атанас. Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК. 3 изд. – София : Нова звезда, 2018. – 300 с.          

Иванов, Д. Особеният залог в българското право. – София : Сиела, 2017. – 335 с. 

Илиева, Рая. Търговско право. Общи положения. Видове търговци. – София : Нова звезда, 2018. – 452 с.

Паунов, Христо. Конституционно право. Сборник с нормативни актове. – София : Нова звезда, 2018. – 622 с.        

Костов, Станислав. Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки. - София : Сиби, 2017. – 430 с. 

Кънева, Невяна и др. Практическо нормотворчество. -           София : Сиела, 2016. – 248 с.

Лекова, Мария. Вливания и сливания на търговски дружества. – София : Нова звезда, 2017. – 288 с.   

Михайлов, Б. Реформите в България. Мит и реалност. – София : Нова звезда, 2018. – 254 с.       

Мръчков, Васил. Субективно право и субективни трудови права. – София : Сиби, 2017. – 344 с.         

Обретенова, Виктория и др. Обществената опасност на деянията и редът за тяхното преследване. – София : БАН, 2018. – 150 с. 

Пенев, П. Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие. - София            : ИК Светулка 44, 2012. – 332 с.  

Перспективи за развитието на криминологията в България. – София : Бълг. асоциация по криминология, 2017. – 198 с.

Попов, Пламен. Предприемачът. – София : Нова звезда, 2018. – 260 с.        

Раймундов, Петър. Етични въпроси при изпълнение на службата на съдия, прокурор и следовател ...  . – София, Нова звезда, 2017. – 256 с.

Славов, Атанас. Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи. – София : Сиела, 2017. – 292 с.        

Тодоров, Тодор.Защита на националната сигурност. Модел за защита на нац. сигурност. – София : Нова звезда, 2018. – 180 с.           

Тонева, Галина. Европейската прокуратура и българското наказателно и наказателнопроцесуално право. – София : Сиела, 2017. – 260 с.

Топчийска, Деница. Върховенство на правото. Теоретични аспекти. – София : Авангард Прима, 2016. – 319 с.

файлови документи
Прикачен файл Size
Нови книги 2018 г. 14.47 KB