Проекти

Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система

ОПДУ

Проектът "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система" е разработен от Центъра за модернизиране на и Съюза на юристите в България. Инициативата е пряко свързана с целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА".

Международна конференция по прилагането на GDPR (Проект SMEDATA)

На 29 ноември 2019 г., от 9.00 ч., в Големия салон на Съюза на юристите в България (СЮБ) на ул. „Пиротска“ № 7 в гр. София се проведе международна конференция на тема: „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR“.

Последният за годината обучителен семинар по GDPR (Проект SMEDATA)

На 30 октомври в сградата на Съюза на юристите в България - гр. София, ул. "Пиротска" №7 се проведе последният за 2019 г. обучителен семинар по международния проект SMEDATA във връзка с ефективното приложение на GDPR. Около 200 представители на малкия и средния бизнес в България и представители на юридическата общност участваха в семинара.

Окончателен доклад за изпълнението на дейност 5: Измерване на Индекса на интегритета в съдебната система за 2018

проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

Окончателен доклад за изпълнението на дейност 4: „Формулиране на предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, вкл. промени в нормативната уредба“

Готов е окончателният доклад за изпълнението на дейност 4: „Формулиране на предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, вкл. промени в нормативната уредба“ по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ).